Contact - FR - DE - NL

Verkoop- en betalingsvoorwaarden


Elke wijziging in de bestelling moet binnen het uur na doorgeven van deze bestelling gebeuren. Alle wijzigingen die later worden doorgeven, worden met 30,00 € administratiekosten gefactureerd.
Klachten moeten binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld worden.
Conformiteitsgebreken in de zin van art. 1649quater Ger. Wetb. moeten binnen 2 maanden na vaststelling schriftelijk gemeld worden.
Onze facturen zijn, indien niet anders vermeld op de factuur, binnen de 30 dagen, te betalen, netto en zonder korting. Bij niet naleving van deze betalingstermijn, zullen verwijlinteresten aangerekend worden ten bedrage van 10 %. Bij elke factuur die het bedrag van 125 € niet overschrijdt, zullen 12,50 € administratiekosten voor aanmaningen aangerekend worden.
Met het incasseren van onbetaalde facturen werd de maatschappij Cabinet de Greft, 4000 Luik, belast.
In geval van niet-betaling binnen de 2 weken na inverzuimstelling wordt een schadeloosstelling t.h.v. 10% van de contractwaarde geëist (strafclausule).
Eigendomsvoorbehoud: De geleverde goederen blijven, tot volledige betaling (intresten en onkosten inbegrepen), eigendom van de verkoper. Gedeeltelijke betalingen worden eerst met de kosten, dan met de verwijlinteresten, en ten laatste met de factuur verrekend. Bij eventuele geschillen is de rechtbank van Verviers bevoegd.
Aanvullende opmerkingen
Algemene vereisten ten aanzien van de verbruiker:
Voor een probleemloze en schadevrije verwerking van onze produkten, moet de vakman over voldoende beroepskennis (in het bijzonder over het verwerken van leemprodukten) beschikken. De vakman moet ter plaatse een juiste inschatting van de omstandigheden kunnen maken, teneinde de produkten op een correcte manier te verwerken.
Aansprakelijkheid en klachten:
Elke aansprakelijkheid is in principe beperkt tot de waarde van de goederen en de kosten die verbonden zijn aan het ruilen of terugnemen van de goederen.
Indien gebreken aan de goederen worden vastgesteld, dient men onmiddellijk contact op te nemen met de verkoper. De verwerking van beschadigde goederen moet onmiddellijk worden stopgezet, om verdere schade (bv. aan de pleistermachine) en bijkomende werkuren te vermijden.
Een schadevergoeding voor vermijdbare schade is uitgesloten.
Vorst tijdens de winterperiode:
Aardevochtige produkten kunnen tijdens de winter bevriezen. Het is niet uit te sluiten dat goederen, na de fabricatie ervan, tijdens het transport of het stockeren aan vorst werden blootgesteld. Dit veroorzaakt evenwel geen schade aan de goederen.
Let wel: De verwerking van leemprodukten moet gebeuren bij een temperatuur boven 8°C.
Droging van leem bij ongunstige weersomstandigheden:
Bij vochtige of ongunstige weersomstandigheden is een snel drogen van nat verwerkte leemproducten aan te bevelen door middel van een constante tocht of een warmtekanon. Indien men een warmtekanon gebruikt dient men absoluut de ramen te openen!
Als er ondanks alles toch schimmelvorming optreedt, is dit steeds het gevolg van onvoldoende droging. In dit geval moet men onverwijld de droging optimaliseren. Elke aansprakelijkheid onzentwege is uitgesloten.

Hartelijk bedankt voor uw begrip en uw goede samenwerking!